Je kan een afspraak maken voor een rondleiding in de kleuterschool voorafgaand aan de inschrijving : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 03 653 15 89

Schoolraad Kaart

Category: Uncategorised Published: Tuesday, 10 March 2015 Written by Super User
SCHOOLRAAD Dinsdag 23 februari 2021 om 19u00 in de raadszaal van Gemeente Brasschaat, Verhoevenlei 11 directie@gilodekaart.be directie@veldhoppertje.be AANWEZIG: Veerle Govaerts (directie Gilo De Kaart) – Inez Ven (schepen van onderwijs Gemeente Brasschaat) – Anne Verlooy – Steven Smits – Mia De Clerck - Pieter Beens – Charlotte Aerts (directie ‘Veldhoppertje) - Inneke Brückner – Inge Struyven (coördinator projecten Brasschaat - Gemeente Brasschaat) VERONTSCHULDIGD: Herman Vinck – Filip Cambré DAGORDE: 1. Goedkeuring vorig verslag 2. Verkiezingen nieuwe leden schoolraad 2021 - 2024 3. Leerlingencijfers 1 februari 2021 4. Het digitale aanmeldingssysteem 5. Zorg: - samenwerking ondersteuningsnetwerk - anderstalige nieuwkomers: telefoontolk 6. Scholenproject Kaart 7. Stand van zaken huidige school 8. Verloop corona-maatregelen 9. Varia en rondvraag 10. Datum volgende schoolraad 1. Goedkeuring vorig verslag: Geen opmerkingen over verslag oktober 2020. 2. Verkiezing nieuwe leden schoolraad 2021 – 2024 De personen die de komende 4 jaar deel zullen uitmaken van de schoolraad zijn : Inneke Brückner, Steven Smits, Jelle de Hertogh : vertegenwoordiging ouders. Joke Wouters, Filip Cambré, Anne Verlooy : vertegenwoordiging leerkrachten. Veerle Govaerts en Charlotte Aerts : vertegenwoordiging directie Gilo De Kaart en Giko Kaart. Inez Ven, schepen voor onderwijs Gemeente Brasschaat. We nemen afscheid van ge-copteerd lid Herman Vinck tenzij nog tegenbericht volgt, en leden Pieter Beens (oudervertegenwoordiging) en Mia De Clercq (leerkrachtenvertegenwoordiging). Bedankt voor het werk de voorbije jaren. Informatie over PV schoolraad Gilo de Kaart van Gemeente Brasschaat in bijlage bij dit verslag. 3. Leerlingencijfers 1 februari 2021 ’t Veldhoppertje : na telling 1 februari 2021 : 147 leerlingen ten opzichte van 160 vorig schooljaar. Gilo De Kaart : na telling 1 februari 2021 : 260 leerlingen ten opzichte van 253 vorig schooljaar. In de kantlijn : de scholenbeurs die normaal fysiek doorgaat (vorig schooljaar bijvoorbeeld begin maart 2020 in het kasteel van Brasschaat) vindt dit jaar digitaal plaats. 4. Het digitale aanmeldingssysteem Ouders melden digitaal aan, en afhankelijk van het feit of de school al quasi aan volle bezetting van leerlingen komt, is snel digitaal aanmelden de boodschap. Beslissende factoren (parameters) zijn onder andere de domicilie van het kind (en dus de afstand van de woonst tot de school). In geval van verhuis kan mits bewijs van de geplande verhuis, rekening gehouden worden bij het digitale aanmelden. Het 1e leerjaar is reeds volzet, in het 3e leerjaar is slechts nog 1 plaats beschikbaar. De 50 kleuters in het 3e kleuterklasje van Giko Kaart hebben volgens het schoolreglement voorrang van inschrijving in het 1e leerjaar van Gilo De Kaart. Belangrijk : Afsluiten van het digitaal aanmelden is op 23 maart 2021. Inschrijven kan digitaal, of op afspraak buiten de schooluren (woensdagnamiddagen, zaterdagen, na de schooluren tijdens de schoolweek). Bijkomende informatie digitaal aanmelden: Dit kan vanaf 25 februari, 12 uur, tot en met 23 maart 2020, 12 uur, via het aanmeldingsformulier op de website http://aanmelden.brasschaat.be. In onze kleuterschool hebben we geen capaciteitsprobleem. Sommige leerjaren in de lagere school hebben minder plaatsen dan leerlingen die willen inschrijven. Dan werken we met een wachtlijst.  Voor welke klassen meld je aan? • Kleuters geboren in 2019, 2018, 2017 en 2016. Meld je kind, geboren in 2019, ook aan als het in het schooljaar 2021-2022 nog niet naar school gaat! • Alle klassen van de lagere school  Voor wie meld je aan? • Broers en zussen van kinderen die reeds bij ons schoollopen • Kinderen van schoolpersoneel • Nieuwe kleuters en leerlingen Broers/zussen van bestaande leerlingen en kinderen van schoolpersoneel hebben voorrang. De scholen reserveren plaatsen voor indicatorleerlingen. Dat zijn kinderen van moeders zonder een diploma secundair onderwijs of kinderen uit een gezin dat tijdens het schooljaar 2019-2020 of 2020-2021 een schooltoelage kreeg.  Toewijzing van overige plaatsen als volgt: • Schoolkeuze • Wandelafstand tussen domicilieadres van je kind tot het officiële adres van de school. • Lottrekking (bij gelijke wandelafstand) Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt heeft geen invloed op de toewijzing van de beschikbare plaatsen. Ten laatste op 23 april 2021 weet je of je je plekje hebt. De school neemt dan contact met je op om een afspraak te maken voor de inschrijving van je kind. De inschrijving vindt plaats tijdens de maand april. Beschik je niet over een computer of heb je hulp nodig bij het digitaal aanmelden? Vraag info bij de school van je eerste keuze of mail naar aanmelden.basisonderwijs@brasschaat.be of https://brasschaat.aanmelden.in/aanmeldingen/new Inschrijvingen van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar verlopen automatisch! U wordt nog uitgenodigd voor een infomoment en kennismaking met de leerkrachten van het eerste leerjaar en de directie van de lagere school. Op dat moment wordt de inschrijving voor het eerste leerjaar gefinaliseerd. 5. Zorg in de school => samenwerking ondersteuningsnetwerk : De samenwerking met ondersteuningsnetwerk NOA loopt niet altijd volgens wat in de overeenkomst met de school opgenomen werd : dit zal kortelings door schepen Inez Ven opgenomen worden met de verantwoordelijke van NOA voor de scholen in Brasschaat, waaronder ook Giko Kaart en Gilo De Kaart. => anderstalige nieuwkomers: telefoontolk : Het telefonisch tolken in geval van communicatie naar ouders die anderstalig zijn, verloopt niet altijd erg praktisch en duidelijk. Dit zal ook worden geëvalueerd als al dan niet werkbaar instrument in de toekomst. 6. Project Kaart Procedure verkavelingsvergunning loopt momenteel. Openbaar onderzoek werd net afgerond en de aandachtspunten worden opgenomen door Gemeente Brasschaat. De uiterste beslissingsdatum werd bepaald op 18 juni 2021 – Hierna wordt de beslissing ingediend via het omgevingsloket Vlaanderen. Na een standstill-periode van 10 dagen, volgend op het indienen in het omgevingsloket Vlaanderen, kan er eventueel bij de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen beroep ingediend worden. De eventuele bezwaren buiten beschouwing gelaten, volgt daarna het afleveren van de bouwvergunning in de schoot van de Gemeente Brasschaat. De oplevering van de nieuwe school zal in het beste geval plaats hebben mid-2023. Wat de speelplaatsruimte betreft van de nieuwe school, werd er rekening gehouden met de beschikbare cijfers van AGEON. De speelplaatsruimte zit zowel bij de kleuterschool als bij de lagere school boven de vastgestelde minimumoppervlakte. Concreet betekent dit wel dat er iets qua speelplaatsruimte ingeboet wordt tegenover de huidige school. Op korte termijn starten reeds onderhoudswerken in het bos aan de Vlinder. Dit valt NIET binnen de verkavelingsvergunning, want het betreft onderhouden en rooien en snoeien van oude, slechte, onveilige Amerikaanse eiken als ook het verwijderen van exoten zoals Vogelkers. De kapvergunning en het herbossen / heraanplanten van het nieuwe, grotere bos valt wel binnen de grotere verkavelingsvergunning, en werd correct aangevraagd bij het Agentschap Natuur&Bos. Het speelbos zal 2668 m2 omvatten, en komt bovenop de speelplaatsen van Giko Kaart / Gilo de Kaart en de Vlinder. Het speelbos zal gedeeld gebruikt worden door de scholen. Dit verloopt in onderling overleg tussen de scholen. De buitenspeeltuigen bevinden zich in het gedeelte van Gilo De Kaart. De buitenspeelruimte / speelplaats van Gilo de Kaart wordt na de schooluren inclusief in de weekend opengesteld, tezamen met het speelbos, voor het publiek. De speelplaats van de kleuters zal in dit verhaal NIET worden opgesteld voor het publiek.De speeltuigen mogen gebruikt worden, ook die toestellen die via het oudercomité werden geschonken aan de school. Sociale controle zal er hopelijk voor zorgen dat er geen sprake zal zijn van vandalisme, zwerfvuil, etc. De pistes van een verzekeringspolis voor dergelijke overlast/schade wordt bekeken, als ook het al dan niet inschakelen van een conciërge. Eventueel is het plaatsen van buitencamera’s een haalbare piste indien aan de orde. Het ingetekend plan van de speelplaatsen is nog niet of niet voldoende gekend onder de leerkrachten. Best wordt dit door Gemeente Brasschaat nog eens toegelicht aan de leerkrachten. Dit kan op de digitale personeelsvergadering (de eerste digitale vergadering van leerkrachten is voorzien op 16 maart 2021). Bovenop de speelplaatsinvulling, wordt dan ineens het globale plan van de schoolbouw nog eens overlopen. Alle up-to-date info over dit project KAART is terug te vinden en te raadplegen op de website van de Gemeente Brasschaat : https://www.brasschaat.be/kaart. 7. Stand van zaken huidige school : Defecten worden consequent gemeld aan het Gemeentebestuur Brasschaat via het Meldpunt Brasschaat. Dringende herstellingswerken krijgen prioriteit. Kleine herstellingen worden eveneens snel opgevolgd en gerepareerd door de technische cel van de Gemeente Brasschaat.  Nieuw slot poort aan de Leeuwenstraat : aangehaald op schoolraad van oktober 2020. De conciërge werd bevraagd en dit is niet aan de orde, aangezien deze poort nooit eerder op slot werd gedraaid. Indien vandalisme geen issue meer is, vervalt dit punt.  Lek dak Giko Kaart ’t Veldhoppertje : water sijpelt in via het dak naar het onderliggende plafond met verlichtingsarmaturen : hierdoor ontstaat er gevaar voor kortsluiting in de getroffen armaturen. De lekkende armaturen horen snel vervangen te worden, en het lek gedicht, zodat dit niet langer een risico vormt.  Herhaling : vraagt blijft om een bijkomende fietsenstalling te voorzien aan de ingang aan de kleuterschool in de Schoolstraat : dit fietsenrek kan geplaatst worden naast het reeds aanwezige fietsenrek voor de kleuters van de school. Dit om ouders een mogelijkheid te geven hun fiets te stallen bij het brengen en halen van hun kinderen, zonder dat ze de doorgang versperren in de smalle trechterhals aan de Schoolstraat. 8. Corona-maatregelen Draaiboek en procedures : indien er meldingen binnen lopen van ouders of mogelijk kinderen die positief testen, wordt dit gemeld aan de Covid-cel van Gemeente Brasschaat en het CLB en worden klasbeperkende maatregelen genomen indien nodig. Het gezin van het positief geteste gezinslid blijft dus in quarantaine gedurende minstens een week. Handhygiëne (water en zeep of alcoholgel) wordt reeds op heden al bewaakt en veelvuldig toegepast bij zowel kleuters als lagere schoolkinderen. Er wordt consequent, indien nodig en in geval van wijzigingen of een besmetting (leerkracht of kinderen), werk gemaakt van communicatie naar de ouders en het leerkrachtenkorps toe. In geval er toch leerlingen in quarantaine moeten binnen een klasbubbel, ligt het digitaal plan om afstandsonderwijs aan te bieden (parallelleerkracht) klaar. 9. Varia en rondvraag Geen overige punten werden aangehaald. 10. Datum volgende schoolraad : Dinsdag 1 juni 2021 om 18h30 : locatie nog te bepalen in het licht van de geldende corona-maatregelen. Hits: 15996